تبلیغات
بانك سئوالات پیام نور|||||||||||بیش از12ترم نمونه سئوال - مجموعه سئوالات پیام نور -رشته مدیریت(سنتی و تجمیع)
Ads3
[-Text3-]

/endAds3

مجموعه سئوالات پیام نور -رشته مدیریت(سنتی و تجمیع)

PostImageBlock

[cb:blog_recent_post_text]

/endPostImageBlock

مجموعه سئوالات  پیام نور -رشته مدیریت(سنتی و تجمیع)

كلیه گرایشها(جهانگردی-صنعتی-بازرگانی-دولتی و...) نیمسال دوم ۸۹-۸۸ 

قسمت اول:

لیست سئوالات قسمت اول

 1. ریاضیات وكاربرد آن در مدیریت  1-ریاضیات پایه ومقدمات  آمار 1- ریاضیات عمومی – ریاضیات كاربردی در جهانگردی –

 2. 1111005-1111117-1111012-1111009-1111004-1112166

 3. ریاضیات وكاربرد آن در مدیریت2- ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت-ریاضیات پایه و مقدمات آمار2-ریاضیات در برنامه ریزی1111006-1111118-1111013-

 4. كامپیوتر و كاربرد آن در مدیریت-مبانی و كاربرد كامپیوتر-1115007-1218259-1115217-1115009

 5. كنترل كیفیت آماری(صنعتی)-1117014-1117016

 6. زبان دوم فرانسه1(جهانگردی)-1212008-1212016

 7. زبان تخصصی1(صنعتی-دولتی-بازرگانی)-1212033-1212022-1212166

 8. زبان تخصصی 4(دولتی)-1212025

 9. زبان تخصصی 4(بازرگانی)-1212167

 10. زبان تخصصی2(بازرگانی)212023-1212034

 11. زبان تخصصی3(بازرگانی)-1212169

 12. زبان تخصصی1-1212175-1234031

 13. فراگرد تنظیم و كنترل بودجه-1214006

 14. حسابداری و حسابرسی دولتی-1214007-1218260

 15. حسابداری صنعتی2-1214013-1214026

 لینك دانلود سئوالات(با جواب)-15سئوال همراه پاسخ

قسمت دوم:

لیست سئوالات قسمت دوم

 1. حسابداری صنعتی3-1214014

 2. حسابداری صنعتی1-1214038-1214021-1214069-1214012-1214015

 3. اصول حسابداری2-1214018-1218068-1214011-1214005-1214003-1221092-1214045

 4. مدیریت مالی 1-مدیریت مالی-1214070-1235004-1218069-1238009

 5. مدیریت مالی2-1214072-1214035

 6. نحوه تنظیم وكنترل بودجه ریزی-1214079

 7. مبانی مردم شناسی-1222005-1218003

 8. مبانی سازمان و مدیریت(مبانی مدیریت و سازماندهی)(اصول مدیریت و سازماندهی)-1218064-1218026-1218007-1218102-1218091-1222145-1222187-1218182

 9. تحقیق در عملیات1(پژوهش عملیاتی در جهانگردی)-1218119-1218065-1218028-1218009-1218268-1234002-1214046

 10. مدیریت رفتارسازمانی-1218067-1218123-1218032-1218010-1218123

 11. بررسی مسائل اجتماعی ایران-تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی-1222036-1222171-1218022-1239015

 12. مبانی مدیریت دولتی1-1218027

 13. مبانی مدیریت دولتی2-1218030

 14. تحقیق در عملیات2-1218066-1218120-1218031

 

 لینك دانلود سئوالات(با جواب)-15سئوال همراه پاسخ

قسمت سوم:

لیست سئوالات قسمت سوم

 1. سیستمهای اطلاعات مدیریت-1218035

 2. سیراندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری-1218036

 3. مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها-مدیریت شهرداری های زمانهای محلی-1218037-1234004

 4. روابط كار در سازمان-1218039

 5. تصمیم گیری و تعیین خط مشی مالی دولتی-1218040

 6. سازماندهی و اصلاح تشكیلات و روشها-1218041

 7. مدیریت تحول سازمانی-1218042

 8. مباحث ویژه در مدیریت دولتی-1218043

 9. مدیریت تطبیقی-1218044

 10. حقوق اساسی-1223005-1223004-1218062-1218273

 11. بازاریابی بین المللی-1218145-1218079

 12. سیستمهای اطلاعات مدیریت-1218075-1218127-1235017

 13. بازرگانی بین المللی-1218125

 14. روش تحقیق در مدیریت(مبانی روش تحقیق)-1218121-1218068-1218029-1218006-1211035-1237006-1218092

 

 لینك دانلود سئوالات(با جواب)-15سئوال همراه پاسخ

قسمت چهارم:

لیست سئوالات قسمت چهارم

 1. مدیریت استراتژیك-1218129

 2. بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان-1218132

 3. تحقیقات بازاریابی-1218148

 4. تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم(فنون تجزیه و تحلیل سیستمها)-1218124-1218071-1218033-1235001-1218267-1218267-1218257

 5. سیستمهای خرد،انبارداری و توزیع-1218130-1218266-1218073

 6. بازاریابی و مدیریت بازار-اصول بازاریابی-1218122-1218070-121269-1218106-1218122

 7. اقتصاد كلان-اصول علم اقتصاد2-1221006-1221003-1221018-1221032

 8. جامعه شناسی سازمانها-1222064

 9. مدیریت تعاونیها-1222065

 10. حقوق بازرگانی-1223019

 11. مدیریت منابع انسانی-1235002

 12. سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری-1234008

لینك دانلود سئوالات(با جواب)-15سئوال همراه پاسخ

قسمت پنجم:

لیست سئوالات قسمت پنجم

 1. كاربرد آمار در مدیریت بازرگانی-1235005

 2. حقوق تجارت-1235008

 3. تحقیق در عملیات-1235010

 4. مدیریت بازاریابی-1235011

 5. تجارت الكترونیك1-1235012

 6. بازاریابی بین الملل-1235014

 7. روابط صنعتی-1238001

 8. مدیریت تولید-1218126-1218072-1238008

 9. تصمیم گیری و. تعیین خط مشی صنعتی-1238011

 10. زبان انگلیسی1-1239017

  لینك دانلود سئوالات(با جواب)-15سئوال همراه پاسخ

 

قسمت ششم:

لیست سئوالات قسمت ششم

 1. مبانی و كاربرد كامپیوتر در جهانگردی-1115004

 2. آمار وكاربرد آن در مدیریت2-1117010-1117087-1117013

 3. كاربرد آمار در مدیریت صنعتی-1117015

 4. آمار و احتمالات -1117089

 5. زبان انگلیسی تخصصی1-1212010

 6. زبان انگلیسی تخصصی2-1212011

 7. زبان انگلیسی مكاتبات تخصصی-1212012

 8. زبان انگلیسی2(جهانگردی)-1212015

 9. زبان انگلیسی تخصصی(جهانگردی)1-1212017

 10. زبان تخصصی4(صنعتی)-1212036

 11. زبان تخصصی2-1212037

 12. زبان تخصصی2-1212176

 13. اصول حسابداری1-1214017-1214066-1214004-1214002

 14. پول و ارز و بانكداری-1214071

 15. حسابرسی1-حسابرسی-1214077-1214027-1214073

 16. جغرافیای جهانگردی عمومی-1216125

 17. جغرافیای جهانگردی ایران-1216126

 18. روانشناسی سیاسی-1217091

 19. روانشناسی عمومی-1217004-1217114

 20. روانشناسی كار-1217147

 21. شناخت صنعت جهانگردی-1218001

 22. آمار و كاربرد آن در مدیریت1-آمار كاربردی در مدیریت جهانگردی-1117009-1117086-1111011-1218002

 23. جامعه شناسی اوقات فراغت(گذراندن اوقات فراغت)-1222215-1218005

 24. آداب سفر در اسلام-1218013

 25. آشنایی با سازمانهای دولتی-1218014

 26. مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی-1218015-1239014

 27. فن و راهنمایی-1218016-1218263

 28. قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی-1218019

 29. امور مسافرت و صدور بلیط-1218020-1218264

 30. برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی-1218021

 31. مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن-1218025

 32. كنترل پروژه-1218078-1238015

 33. بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها-(بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در بخش صنعت)-1218080-1238014

 34. تحقیق در عملیات3-1218081

 35. مدیریت كارخانه-1218083

  لینك دانلود سئوالات-35سئوال بدون پاسخ

 

 

قسمت هفتم:

لیست سئوالات قسمت هفتم

 1. مدیریت صادرات و واردات-1218146

 2. تجارت الكترونیك-1218149

 3. زبان تخصصی3(دولتی(تجمیع))-1218261

 4. فن راهنمایی-1218016-1218263

 5. طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری-1218077-1218272

 6. اقتصاد جهانگردی-1221004

 7. اقتصاد خرد-1221026-1221011

 8. اقتصاد كلان1221027-1221012

 9. توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-1221021-1221007-1221028

 10. توسعه اقتصادی و برنامه ریزی(بازرگانی(سنتی))-1221028

 11. مبانی و اصول سازمان و مدیریت(اصول مدیریت)-1221033-1218101-1228099

 12. مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولتها-مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی)-1221034-1218090-1221008

 13. حقوق اساسی بازرگانی-1223018

 14. اقتصاد خرد –اصول علم اقتصاد1-1221036-1224018-1224005

 15. زبان انگیلسی1(جهانگردی)-1225001

 16. زبان انگلیسی2(جهانگردی(سنتی))-1225002

 17. هنر و معماری ایران1-1226001

 18. هنر و معماری ایران2-1226002

 19. شناخت صنایع دستی ایران-1226003

 20. مبانی جامعه شناسی-1220542-1222073-1227017-1227001-1227002

 21. تاریخ فرهنگ ایران1-1229001

 22. تاریخ فرهنگ ایران2-1229002

 23. باستان شناسی ایران-1229003

 24. حقوق اداری-1223006

 25. زبان تخصصی2-1234032

 26. مبانی مدیریت بازرگانی-1235003

 27. تجارت بین الملل-1235006

 28. مدیریت اسلامی پیشرفته-1235013

 29. تجارت الكترونیك2-1235015

 30. بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان-1235016

 31. مدیریت اسلامی1-1235044

 32. مدیریت اسلامی2-1235045

 33. كارآفرینی-1235046

 34. خلاقیت –حل مسئله و تفكر راهبردی-1235047

 35. فرهنگ عامه-1218011-1239001

 36. برنامه ریزی و توسعه جهانگردی-1218017-1239005

 37. نقشه خوانی و آشنایی با نقشه-1239013-1218012

 38. آشنایی با موزه های ایران-آشنایی با موزه های جهانگردی-1218018-1239016

 

  لینك دانلود سئوالات-38سئوال بدون پاسخ

 

************************************************

دسترسی به نمونه سئوالات در قبال واریزمبلغ آن از طریق SMS مقدور است.

قیمت هر قسمت(هر قسمت از 5تا 15نمونه سئوال را شامل می شود) نمونه سئوال(همراه پاسخ) 2000 تومان می باشد.

قیمت هرنمونه سئوال بدون جواب 50 تومان می باشد.(حداقل سفارش2000 تومان)

سفارش بالای 20هزار تومان 25 درصد شامل تخفیف می شود.

سفارش ویژه خدمات كامپیوترهای سراسركشور 50 درصد شامل تخفیف می باشد.(حداقل سفارش 50هزار تومان)

....منتظر بقیه نمونه سئوالات باشید....

نمونه سئوالات ترم تابستان موجودمی باشد.

شماره حسابهای سایت را از اینجا بردارید.

شماره تماس:09128817767

برای اطلاعات بیشتر به سایت http://www.pnubank.ir/  یا  http://cafeuni.ir/ مراجعه نمایید.


برچسب ها :